Ban Ki-moon - podsumowanie 2012 roku

23 Luty 2013

Wykorzystaliśmy niektóre szanse, choć ponieśliśmy i wiele porażek. Zbyt dużo z dorobku trwonione jest przez konflikty, bądź pozostaje niewykorzystanych z niedostatku inwestycji, czy niedotrzymywania zobowiązań.

Zbyt mały nacisk kładziony jest na prewencję, wiarę w geniusz człowieka, czy poczucie globalnej obywatelskości. Zbyt często myślenie na krótką metę przesłania wizję w dłuższej perspektywie. Dobiegający końca rok był świadkiemnapięć od Syrii po Sahel, i od Wsch. Konga po Półwysep Koreański. Zawirowania polityczne wystawiały na próbę nasze podstawowe zadanie jakim jest neutralizowanie konfliktów i budowanie pokoju. Jednocześnie ONZ kładła podwaliny pod dalszy postęp w zmaganiu się z głównym wyzwaniem XXI w. – walką o trwały rozwój.

Warto skonfrontować te oceny z ogłoszoną przez Ban Ki-moon’a 25.01.12 Action Agenda (s.12) na drugie jego pięciolecie (2012-16). www.un.org Czytaliśmy w niej m.in.: Prądy zmian przekształcają naszą ludzką i fizyczną geografię. Transformacja demograficzna, wyłanianie się nowych centrów dynamizmu gospodarczego, postępujące rozwarstwienie wewnątrz i między narodami, wyzwania wobec istniejącej umowy społecznej formułowane przez pozbawione iluzji, aktywizujące się społeczeństwa, technologiczne i organizacyjne innowacje bezpośrednio jednoczące ludzi jak nigdy dotąd, i zmiany klimatu, stawiają fundamenty naszego świata i naszego globalnego systemu pod bezprecedensowo silnym pręgierzem. Prowadzą nie do stopniowych (incremental), lecz gwałtownie zwielokrotnionych w swym wymiarze zmian (exponential change). Ponadto, są one ściśle ze sobą powiązane i w swej naturze coraz bardziej kompleksowe. Po to by nasze i przyszłe pokolenia mogły wykorzystać szanse jakie kryją się w tej rzeczywistości i były w stanie ograniczyć związane z nimi ryzyka, globalna społeczność musi zgodnie ze sobą współpracować i to w sposób nie mający dotychczas precedensu.

Wydaje się, że celowe byłoby spoglądać na mający miejsce rozwój sytuacji także przez pryzmat ocen i sposobów postępowania przedstawionych w powyższej Agendzie, tak na płaszczyźnie indywidualnej, lokalnej, krajowej, regionalnej czy globalnej – sporządzając przy tym okresowy bilans zysków i porażek, jak to czyni SG NZ.  (www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=43807)